Dernek Tüzüğü

1978’DEN 1986’YA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜGÜ
             Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi:
             Derneğin Adı: "1978’DEN 1986’YA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ "dir.
             Derneğin merkezi: ANKARA'dır.
             Dernek 28. 08. 2012 tarihinde ANKARA'da kurulmuştur.
             Dernek yurt içinde şube ve temsilcilikler açabilir.
             Madde 2- Derneğin Amacı:
             Dernek; üyeleri arasında dayanışmayı güçlendirmeyi, yardımlaşma olanakları yaratmayı ve geliştirmeyi, üyeleri ile bunlardan ebediyete intikal edenlerin anne-baba, eş ve çocuklarından gereksinimi olanlara her türlü maddi ve manevi destek sağlamayı, tüzükte belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek için gelir artırıcı çalışmalarda bulunmayı amaç edinir.
             Madde 3- Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı:
             Dernek amacını gerçekleştirmek maksadıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.
             a. Üyeleri arasında beşerî münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, bale, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar.
             b. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurar ve işletir ya da mevcut sosyal ve kültürel tesislerden daha iyi şartlarda faydalanma imkanları oluşturur.
             c. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, doküman ve yayınları temin eder.
             ç. Üyelerinin ve aile fertlerinin vefatını diğer üyelere bildirir, talep halinde cenaze defin ve hukuki işlemlerde imkanlar nispetinde yardımcı olur.
             d. Üyelerin anne-baba, eş ve çocuklarının, güçsüz ve bakıma muhtaç, kimsesiz olmaları durumunda; huzurevi, bakımevi temini için destek olur, bunların takibini yapar,
             e. Amacın gerçekleştirilmesi için asgari çalışma ortamı sağlar, gerekli teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.
             f. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir. Dernek; belirtilen işletmelerden sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.
             g. Belirli periyotlarda bilgilendirme bültenleri yayınlar, yurt içi ve yurt dışı kültürel ve turistik amaçlı geziler planlar, amaçlarına uygun faaliyetlerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar, seminerler, konferanslar, kurslar, yarışmalar, sergiler düzenler.
             h. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya vermek suretiyle taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.
             ı. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, gerekli izin alınmak suretiyle, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar.
             i. Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması, yaygınlaştırılması ve her alanda etkin kılınması konusunda her türlü faaliyeti yürütür.
             j. Şehit olan veya ebediyete intikal eden arkadaşlarımızın adlarını yaşatmak için projeler hazırlar ve gerçekleştirir.
             k. Dernek; Genel Kurul tarafından harcama esasları ile Yönetim Kuruluna verilen yetki doğrultusunda alınacak kararla eğitim yardımı yapabilir.
             l. Dernek; siyasi faaliyette bulunamaz, dernek organları ya da üyeleri dernek adına siyasi görüş bildiremez.
             m. Her ne sebeple olursa olsun muhtaç duruma düşmüş ve bilhassa vefat etmiş veya ağır hastalık nedeniyle çalışamayacak duruma düşmüş üyelerin durumlarını tespit ederek kendilerine veya geride kalan anne, baba, eş ve çocuklarına yardım etmek üzere üyeler arasında yardım kampanyaları düzenleyebilir veya Yönetim Kurulu kararı ile yardım sağlayabilir.  
             n. Üyelik şartlarına haiz olup da Dernek kurulmadan önce vefat edenlerin ihtiyaç sahibi anne, baba, eş ve çocuklarına üye olup olmadığına bakılmaksızın Yönetim Kurul kararıyla maddi ve manevi destekte bulunabilir.
             Madde 4- Üyelik ve Koşulları:
             Üyeler: Derneğin, Asıl ve Onursal Üyeleri bulunur. T.C. Dernekler Kanunu’na göre bir dernekte üye olma hakkına sahip ve aşağıdaki koşullara uygun kişiler bu derneğe üye olabilirler.
             a. Asıl Üyelik Koşulları: 1978-1986 yılları arasında aynı meslekten olmak amacıyla, ilgili liselerde ve okullarda birlikte en az bir eğitim ve öğretim yılı eğitim ve öğrenim görenler (devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunanlar hariç) ile bunların eş ve çocukları.
             Üyelerden vefat edenlerin eş ve çocukları, yönetim kurulunun yapacağı yazılı davet üzerine üyeliği kabul ettiğini yazılı olarak bildirdiği takdirde, diğer üyelerle aynı koşullarda üyeliği devam ettirilir.
                         (1) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca yukarıdaki şartları taşıyanlardan üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
                         (2) Üyelik müracaatı yazılı yapılır. Üyelik koşullarını taşıması ve yerine getirmesi kaydıyla, Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilir.
                         (3) Dernek başkanlığına yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kayıt edilir.
             b. Onursal Üyelik Koşulları: Asıl üyelik koşulları kendi ülkelerindeki mevzuata uygun olan yabancı uyruklularla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına ve dernek amaçlarına uygun çalışma yapanlara, toplum ve çevre için yararlı hizmette bulunanlar ile bilim adamlarına, Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlara, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyelik verilebilir. Onur üyeleri, Genel Kurul toplantılarına konuk olarak katılabilirler, derneğin imkânlarından faydalanabilirler, aidat ödemezler ve oy kullanma hakkına sahip değildirler.
             c. Derneğin şubesi açıldığında, üyelik müracaatları şubelerce kabul edilip genel merkeze gönderilir. Genel merkez Madde 4.a.(3) 'te belirtildiği şekilde üyelik işlemlerini yapar. Dernek merkezinde kayıtlı olup şubenin bulunduğu ilde ikamet eden üyelerin yazılı müracaatları halinde üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Şube bulunmadığı takdirde müracaatların, temsilcilikler kanalıyla en yakın şube veya genel merkeze yapılması sağlanır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
             Madde 5- Üyeliğin Sona Ermesi:
             Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.
             a. Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
             b. Çıkma ile: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez, ödemiş olduğu aidat toplamı geri ödenmez.
             c. Çıkarılma ile:
                         (1) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.
                         (2) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.
                         (3) 24 ve daha fazla aya ilişkin aidat borcunu; Yönetim Kurulu tarafından borcun ödenmeme gerekçesinin incelenmesi, taksitlendirme, borcun bir süre ertelenmesi gibi ilave uygulamalar sonucu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödeme planına rağmen ödememekte ısrar etmek (Bu husustaki yazışmalar; üyenin derneğe bildirdiği e-posta adresi, dernekte kayıtlı telefon numarası üzerinden yapılan yazışmalar, görüşmeler ve derneğin belirlediği sosyal medya gruplarından yapılır.),
                         (4) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
                         (5) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
                         Yukarda sayılan durumların birinin tespiti halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan ve çıkarılanlar, üye kayıt defterine işlenir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez, ödemiş olduğu aidat toplamı geri ödenmez. Onursal üyeler de bu durumlar nedeniyle üyelikten çıkarılabilir.
             ç. Yeniden Üyelik:
                         (1) Üyelikten kendi isteği ile ayrılanlardan borcu olmayanlar ve birikmiş borcunu ödeyenler, yönetim kurulunun teklifi, Genel kurulun kararı ile yeniden üye olabilirler.
                         (2) Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılma nedenlerine binaen üyelikten çıkarılanlar, üyelikten çıkarılmasına gerekçe olan sebepler ortadan kalktığı durumlarda tekrar üye olmak talebi halinde genel kurul kararı ile üyeliğe yeniden alınırlar.
             Madde 6- Üyelerin Hakları:
             Üyeliğe müracaat edenlerin üyelikleri Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Üyelik isteği en geç 30 gün içinde sonuçlandırılarak üyeye yazı ya da dilekçesinde belirttiği elektronik posta adresine bildirilir.
             Üyelerin hakları;
             a. Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma
             b. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
            
             Madde 7- Üyelerin Yükümlülükleri:
             a. Dernek Üyeleri Genel Kurulun saptadığı miktarda ve bir defaya mahsus olmak üzere "Giriş aidatı" verirler. Üyeler ayrıca, Genel Kurulca saptanan üyelik aidatını ödemek zorundadırlar. Giriş aidatı ve üyelik aidatı ile ödeme koşulları Genel Kurulca belirlenir.
             b. Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler.
             c. Üyeler, Dernek Üyelik Dilekçesinde bildirilmiş olan telefon, e-posta adresi, ev adresi vb. bilgilerin değişmesi halinde otuz gün içinde yönetime bildirmek ve değişikliği yaptırmakla yükümlüdür. Bildirilmediğinde eski adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılır.
             Madde 8- Dernek Organları:
             Derneğin organları şunlardır:
             a. Genel Kurul
             b. Yönetim Kurulu
             c. Denetim Kurulu
             Madde 9- Genel Kurulun Toplanma Şekli ve Zamanı:
             Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden ve şubelere kayıtlı üyelerden oluşur.
             Genel kurul;
             a- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
             b- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılarak otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
             Madde 10- Toplantıya Çağrı Usulü:
             Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
             Madde 11- Toplantı Yeri, Toplantı Yeter Sayısı İle Karar Alma Usul ve Şekilleri:
             Genel Kurul toplantıları: Genel Kurulda aksine bir karar alınmadıkça dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
             Karar Yeter Sayısı; Genel Kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır. Ancak Derneğin tüzük değişikliği veya feshi kararlarında ise toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin oy çokluğu aranır.
             Madde 12- Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü:
             Genel Kurul toplantıları, duyuruda belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte yapılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
             Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
             Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
             Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
             Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
             Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
             Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
             Madde 13- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:
             Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
             Genel Kurul derneğin en yetkili organıdır. İlk Kurucular Kurulu, Genel Kurul niteliğindedir.
             a. Yönetim ve Denetim Kurullarının Üyelerini seçmek. Genel Kurul; Yönetim Kurulu için 7(yedi) asil (bunlardan birini dernek başkanı olmak üzere) ve 7(yedi) yedek, Denetim Kurulu için 3(üç) asil ve 3(üç) yedek üye seçer. Bu üyelerin görev süreleri 2(iki) yıldır.
             b. Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını, hesaplarını ve bilançolarını tetkik ederek kabul veya reddetmek, Yönetim Kurulunu ibra etmek.
             c. Derneğin diğer organlarını denetletmek ve gerek gördüğünde onları görevden almak.
             ç. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak.
             d. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek.
             e. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri incelemek aynen veya değiştirerek onaylamak.
             f. Derneğin amacına uygun sosyal sorumluluk kapsamında yürüteceği faaliyetler ile ilgili önerileri değerlendirerek karar vermek.
             g. Yeni dönem bütçesini tetkik ve kabul etmek.
             h. Tüzükte yapılacak değişiklikleri kararlaştırmak.
             ı. Derneğin vakıf kurmasına karar vermek.
             i. Derneğin feshini veya tasfiyesini kararlaştırmak.
             j. Yönetim kurulunun diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak. Mevzuatta, genel kurulca yapılması belirtilen veya derneğin herhangi bir organına verilmemiş diğer görevleri yerine getirmek.
             Madde 14- Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri:
             a. Yönetim Kurulu, Genel Kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen yedi asil, yedi yedek üyeden oluşur. Görev sırası sona eren üye, Yönetim Kuruluna yeniden seçilebilir. Boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerden tamamlanır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.
             b. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu üyeleri Genel Kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırır.
             c. Yönetim Kuruluna seçilen üyeler ilk toplantılarını en geç otuz gün içerisinde yaparak görev dağılımı yaparlar.
             ç. Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Toplantıya Dernek Başkanı, bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı başkanlık eder ve kararlar salt çoğunluk ile alınır.
             d. Yönetim Kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Derneği temsil görevi, Yönetim Kurulu Başkanına aittir. Temsil Görevi, Yönetim Kurulunca üyelerden birine veya birkaçına ya da üçüncü kişilere verilebilir.
             e. İhtiyaç duyulan yerlerde temsilcilik açılmasına karar verir.
             f. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesaplarını yapar ve gelecek döneme ait bütçe taslağını hazırlayarak Genel Kurula sunar.
             g. Derneğe ait yazışmaların ve kayıtların usulünce yapılmasını sağlar.
             ğ. Belirleyeceği günlerde ve üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanarak demek işlerini görüşür. Alınan kararların Karar Defterine yazılmasını sağlar.
             h. Mevzuatta, Yönetim Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.
             Madde 15- Dernek Başkanının Görev ve Yetkileri:
             a. Derneği temsil, sevk ve idare eder. Toplantılara başkanlık eder.
             b. Genel Kuruldan sonra otuz gün içerisinde yönetim ve denetim asıl ve yedek üyelerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
             c. Organlarda ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri, taşınmazların tapu siciline tescilini müteakip, temsilcilik açılması halinde görevlilerin adresini, otuz gün içerisinde mülki idare amirliğine bildirir.
             ç. Derneğe ait kayıtların tutulmasını, gelir kaynaklarının artırılması ile mevzuat gereği belirtilen diğer görevleri yapar, yetkileri kullanır.
             Madde 16- Denetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri:
             a. Genel Kurulca, bir sonraki seçim yapılan Genel Kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.
             b. Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini incelemek.
             c. Derneğin defter, hesap ve kayıtlarının mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, tespit edilen esas ve usullere göre altı ayda bir defa denetlemek.
             ç. Denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunmak, düzenleyeceği raporun bir suretini dosyasında saklamak, bir diğerini ise bilgi edinilmesi için imza karşılığında Yönetim Kuruluna vermek.
             d. Derneğin hesap işleriyle, Yönetim Kurulunun hazırladığı yeni bütçe hakkında raporunu, Genel Kurula sunmak üzere hazırlamak.
             e. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.
             f. Çalışma usulünü kendi tespit eder. Yönetimden birinin daveti üzerine Yönetim toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
             Madde 17- Federasyon Kurulması:
             Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere kuruluş amacına uygun olan dernekler ile birleşerek federasyon kurabilir, aynı amaçlı federasyonlara katılabilir.
             Madde 18- Temsilcilik:
             Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Yönetim Kurulu kararı ile temsilcilik açılabilir. Şubeler, temsilcilik açamazlar. Temsilcinin adresi ve görevli kişi, mülki amirliğe, temsilci tarafından bildirilir. Bu bildirimden dernek başkanı sorumludur.
             Madde 19- Platform Oluşturma:
             Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan alanlarda Genel Kurul kararı ile platformlar oluşturabilir.
             Madde 20- Dernek Şubeleri:
             Dernek, Merkez Genel Kurul kararıyla yurtiçinde şube açabilir. Merkez genel kurulunca şubenin açılacağı yerde merkez yönetim kurulu tarafından belirlenen en az beş kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vermek suretiyle mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir.
             Madde 21- Şube genel Kurulunun Oluşumu ve Görevleri:
             Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
             Madde 22- Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler:
             Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
             Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.
             Madde 23- Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği:
             Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
             Şubelerin olağan genel kurulu, iki yılda bir, Ekim ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
             Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
             Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
             Madde 24- Şubelerin Merkez Genel Kurulunda Temsili:
             Şube üyeleri bu tüzük gereği Dernek genel kurul asil üyeleridir. 
             Madde 25- Oyların Kullanılması:
             Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar; toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, Divan başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte genel kurul divan başkanlığına verilir.
             Madde 26- Seçilebilme Yeter Sayısı:
             Kurulların asıl ve yedek üyeleri kendi içinde ayrı ayrı aldıkları oy oranına göre sırası ile seçilirler. Kurulların asıl ve yedek üyelerinin seçiminde, eşit oy alanlar arasında, Genel Kurulun önünde divan başkanı tarafından kura ile ad çekmek suretiyle sıralama belirlenir.
             Madde 27- Derneğin Gelirleri:
             a, Asil üyelerin aidatları,
             b. Derneğin aracılık edeceği, tüzüğe uygun başka işlerden elde edecekleri gelirler.
             c. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançları.
             ç. Dernek yayınlarından ve diğer çalışmalardan elde edilecek gelirler,
             d. Yasalar çerçevesinde yapılan bağış ve vasiyet yoluyla intikal ederek tescili yapılan malların gelirleri.
             e. Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere, şubeler tarafından elde edilen gelirlerin % 15’i iki ayda bir genel merkeze gönderilir.
             f. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
             g. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
             ğ. Mevzuat doğrultusunda elde edilecek diğer gelirler.
             Madde 28- Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul:
             Yönetim Kurulu gelirleri ile sınırlı olarak ve Dernek Tüzüğüne uygun harcamaları yapar. Ancak, Genel Kurul tarafından konusu ve miktarı belirlenen hususlarda borçlanabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olur. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
             Şubeler esas olarak kendi gelirleriyle idare olurlar. Şubeler gelirlerinin % 15’i her iki ayda bir genel merkeze gönderirler. Merkez Yönetim Kurulu kararı ile bütçe imkânları dâhilinde şubelere yardım edilebilir. Dernek organlarında görev alan üyelere, bu faaliyetlerinden dolayı ücret ödenmez.
             Dernek Yönetim Kurulu onayı ile ikamet edilen yerden başka yere geçici olarak görevlendirilen Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile dernek üyelerine, geçici görevlendirmeleri ile ilgili yolluk avansı, yolluk avanslarının mahsubu, yollukların ödenmesi vs. her türlü işlemler Genel Kurul kararı gereğince gerçek giderler esas alınarak ödeme yapılır. İhtiyaç halinde görevlendirilen üyeye avans verilebilir.
             Madde 29- Defter ve Kayıtlar:
             Yürürlükteki Dernekler Kanunu'na dayalı olarak yayınlanan "Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe, Hesap Kayıtları ile İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik’te belirtilen defterleri tutar. Tutulacak Defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.
             Madde 30- Derneğin İç Denetim Şekilleri:
             Dernekte iç denetim esastır. İç denetim; Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da yaptırılabilir.
             Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşunca iç denetimin yapılmış olması; Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
             Madde 31- Tüzüğün Ne Şekilde Değişeceği:
             Olağan ve olağanüstü toplantı gündem maddelerine konulmak kaydıyla dernek tüzüğü değiştirilebilir. Genel Kurul, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üye sayısının en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısı toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değiştirme kararı, toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğuyla alınır.
             Madde 32- Derneğin Feshi ve Tasfiye:
a.       Derneğin feshi;
             Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
             Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
             Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
b.       Tasfiye İşlemleri;
             Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde 1978’DEN 1986’YA Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği" ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler.
             İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, TSK Dayanışma Vakfına devredilir.
             Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
             Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
             Madde 33- Hüküm Eksikliği:
             Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
 
 
Mustafa Levent ÖNCE                                         Tanju VAROL                                                 Şenol YENİLER
 (Yön. Krl. Bşk.)                                                (Yön. Krl. Bşk. Yrd.)                                             (Sayman)
            
 
 
Mehmet BULUT               Mustafa AYDIN                 Yusuf Tayfun ÖZER                         Yunus ÖZAĞAR
        (Üye)                                   (Üye)                                     (Üye)                                                  (Üye)