Nasıl Üye Olunur

Üyelik Başvuru Formu

Madde 4- Üyelik ve Koşulları:

Üyeler: Derneğin, Asıl ve Onursal Üyeleri bulunur. T.C. Dernekler Kanunu’na göre bir dernekte üye olma hakkına sahip ve aşağıdaki koşullara uygun kişiler bu derneğe üye olabilirler.

a. Asıl Üyelik Koşulları: 1978-1986 yılları arasında aynı meslekten olmak amacıyla, ilgili liselerde ve okullarda birlikte en az bir eğitim ve öğretim yılı eğitim ve öğrenim görenler (devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunanlar hariç) ile bunların eş ve çocukları.

Üyelerden vefat edenlerin eş ve çocukları, yönetim kurulunun yapacağı yazılı davet üzerine üyeliği kabul ettiğini yazılı olarak bildirdiği takdirde, diğer üyelerle aynı koşullarda üyeliği devam ettirilir.

(1) Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca yukarıdaki şartları taşıyanlardan üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

(2) Üyelik müracaatı yazılı yapılır. Üyelik koşullarını taşıması ve yerine getirmesi kaydıyla, Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilir.               

(3) Dernek başkanlığına yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazı ile başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

b. Onursal Üyelik Koşulları: Asıl üyelik koşulları kendi ülkelerindeki mevzuata uygun olan yabancı uyruklularla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarına ve dernek amaçlarına uygun çalışma yapanlara, toplum ve çevre için yararlı hizmette bulunanlar ile bilim adamlarına, Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlara, Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyelik verilebilir. Onur üyeleri, Genel Kurul toplantılarına konuk olarak katılabilirler, derneğin imkânlarından faydalanabilirler, aidat ödemezler ve oy kullanma hakkına sahip değildirler.

c. Derneğin şubesi açıldığında, üyelik müracaatları şubelerce kabul edilip genel merkeze gönderilir. Genel merkez Madde 4.a.(3) 'te belirtildiği şekilde üyelik işlemlerini yapar. Dernek merkezinde kayıtlı olup şubenin bulunduğu ilde ikamet eden üyelerin yazılı müracaatları halinde üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Şube bulunmadığı takdirde müracaatların, temsilcilikler kanalıyla en yakın şube veya genel merkeze yapılması sağlanır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Madde 5- Üyeliğin Sona Ermesi:

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

a. Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

b. Çıkma ile: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez, ödemiş olduğu aidat toplamı geri ödenmez.

c. Çıkarılma ile:

(1) Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak.

(2) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak.

(3) 24 ve daha fazla aya ilişkin aidat borcunu; Yönetim Kurulu tarafından borcun ödenmeme gerekçesinin incelenmesi, taksitlendirme, borcun bir süre ertelenmesi gibi ilave uygulamalar sonucu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ödeme planına rağmen ödememekte ısrar etmek (Bu husustaki yazışmalar; üyenin derneğe bildirdiği e-posta adresi, dernekte kayıtlı telefon numarası üzerinden yapılan yazışmalar, görüşmeler ve derneğin belirlediği sosyal medya gruplarından yapılır.),

(4) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

(5) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarda sayılan durumların birinin tespiti halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan ve çıkarılanlar, üye kayıt defterine işlenir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez, ödemiş olduğu aidat toplamı geri ödenmez. Onursal üyeler de bu durumlar nedeniyle üyelikten çıkarılabilir.

ç. Yeniden Üyelik:

(1) Üyelikten kendi isteği ile ayrılanlardan borcu olmayanlar ve birikmiş borcunu ödeyenler, yönetim kurulunun teklifi, Genel kurulun kararı ile yeniden üye olabilirler.

(2) Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılma nedenlerine binaen üyelikten çıkarılanlar, üyelikten çıkarılmasına gerekçe olan sebepler ortadan kalktığı durumlarda tekrar üye olmak talebi halinde genel kurul kararı ile üyeliğe yeniden alınırlar.

Üyelik Başvuru Formu